ភាសា
ភាសា:
ការបញ្ចេញសំឡេង
Juan Guaidó
Juan Guaidó
អក្ខរាវិរុទ្ធJuan Guaidó
ការបញ្ចេញសំឡេង[Juan Guaidó]
@jguaido
សូម​មើល​ផង​ដែរ
ការបញ្ចេញឈ្មោះរបស់អ្នក
កត់ត្រាបញ្ចេញសំឡេងនៃឈ្មោះរបស់អ្នក។