Ngôn ngữ

[Blank]

Doanh nhân
Ngôn ngữ:
@AntonVasetenkov
Phát âm tên của bạn
Ghi lại cách phát âm tên của bạn.